Aantal 1–16 van 271 totaal

 • Ruiter voor de republiek

  Ignatius van Kingma een Friese kolonel in het rampjaar 1672
  Joost Kingma
   24,50

  Ruiter voor de republiek

  De Friese kolonel Ignatius van Kingma (1621-1700) was cavalerist in het leger van stadhouder Willem III. In het rampjaar
  1672 vielen meerdere landen de Republiek binnen, zodat ook Van Kingma aan meerdere fronten actief was. Bij Muiden vocht hij tegen het leger van de Franse koning Lodewijk XIV en in Friesland stond hij tegenover de Duitse oorlogsbisschop Bommen Berend.
  In deze biografie reconstrueert Joost Kingma het leven en de oorlogshandelingen van de kolonel. Zijn boek voert langs het leven van de Friese landadel, naar de net opgerichte universiteit van Utrecht tot aan de slagvelden van een van de beroemdste oorlogen uit de Nederlandse geschiedenis.

  Joost Kingma (1950) schreef onder meer de succesvolle boeken De magie van het jaren ’30 huis en Tussen ideaal en kapitaal, de historie van Bouwfonds tussen 1946 en 2006. Hij is planoloog en publicist en was onder meer lid van de directie van Bouwfonds. Het levensverhaal van Ignatius van Kingma is gebaseerd op langjarig onderzoek naar zijn familiewortels.

   24,50
 • Exit Fryslân

  Plaats, taal en verbeelding in Friesland (1800-2022)
  Goffe Jensma
   27,50

  Exit Fryslân

  In de afgelopen tweeëneenhalve eeuw vond Friesland zichzelf uit als de meest eigenzinnige provincie van Nederland. Met een eigen taal, een langere geschiedenis dan die van Nederland zelf en bewoond door een vrijheidslievend volk dat zich voortdurend aan vreemde dwang ontworstelde. Hoe vergaat het die cultuur in onze tijd van globalisering en van globale crises? Welke kansen heeft ze nog, welke hoop kan ze nog bieden? En wat kan in een periode van groeiende wereldgelijkvormigheid überhaupt de betekenis van een plaats – een eigen plek – nog zijn? De essays en artikelen in dit boek vormen een zoektocht naar een antwoord.

  Goffe Jensma (1956) is emeritus hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

   27,50
 • Trilbil en duivelsdrek

  17 oude Groninger sprookjes van Trijntje Soldaats en haar toehoorders
  David De Vries, Eline Van Ekert, Theo Meder
   19,90
 • De rebel

  Yn ’t Frysk
  Joseph Roth
   16,90

  De rebel

  Andreas Pum hat oan de ein fan de oarloch net folle oer. Hy hat noch ien skonk, in fergunning foar in draaioargel en in medalje op it boarst. Mar hy hat ek syn leauwe: yn minsken, yn alles dat boppe him stiet, yn it regear, yn God. Lykwols sil er dat geandewei allegear noch kwytreitsje, sadat er úteinlik net iens mear nei de himel ta wol.

  Joseph Roth (1894-1939) skreau omtrint hûndert jier lyn dizze ynkringende roman oer in inerlike en uterlike omkear. Ek mei dit wurk lit Roth sjen dat er in skerp waarnimmer is fan persoanlike en maatskiplike ûntjouwingen dy’t fan alle tiden binne.

   16,90
 • Vooruit met de geit!

  Belevenissen van een bedreigd dierenbeschermer
  Karen Soeters
   17,90

  Vooruit met de geit!

  Karen Soeters is een van Nederlands bekendste dierenbeschermers. Terwijl de stenen door haar ruiten vliegen en de doodsbedreigingen binnenstromen, weet ze met originele acties tal van mensen te bereiken. Op vrolijke wijze vertelt Soeters hoe zij tot haar originele acties komt en hoe erop wordt gereageerd. We treffen haar opgesloten in een bloedhete auto – het overkomt honden regelmatig – of vastgeklemd tussen tralies van een ligbox voor zeugen. Als het nodig is, gaat Soeters met een verborgen camera op pad. Filmend in slachthuizen en dierentuinen, op veemarkten en bij hondenfokkers trotseert ze doodsangsten.

  Een hartverwarmend boek van een activist die dieren een stem geeft.

  Karen Soeters is oprichter van AnimalsToday.nl & House of Animals, communicatiewetenschapper en directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation.

   17,90
 • Het bewustzijn van de bij

  Verrassend onderzoek naar de intelligentie van bijen
  Lars Chittka
   32,90
 • Covidwiksel

  Sietse de Vries
   17,90

  Covidwiksel

  Covid kin in oar minske fan ien meitsje. It oerkomt Jan de Vries (06-06-1952, Dinnestrjitte 53b, Ljouwert) as er op deselde dei yn Medysk Sintrum Ljouwert opnommen wurdt as Jan de Vries (06-06-1952, Ingelskestrjitte 28, Ljouwert). Fiif wike letter, as de dokters him better ferklearje en mei in taksy nei hûs stjoere, stapt er in oar libben yn.
  Men hearde wolris oer lytse poppen dy’t op de kreamôfdieling fan in sikehûs ferwiksele waarden en mei de ferkearde heit en mem nei hûs stjoerd waarden. Dat der soms ek âlde mantsjes – ûnder dy kategory foel er sa njonkelytsen – ferwiksele en nei in ferkeard hûs stjoerd waarden, wie nij foar him.

   17,90
 • De fjildferhalen

  Rink van der Velde
   19,90

  De fjildferhalen

  Rink van der Velde fielde him nearne sa goed thús as yn fjild en bosk. As jonge strúnde er om yn ’e bosken fan Beetstersweach en learde er de natuer troch skerp observearjen fan tichtby kennen. Fiskje en jeie wie syn lust en syn libben.
  En harkje nei de ferhalen fan manlju dy’t de tiid noch meimakke hiene, dat minsken libje moasten fan fiskerij, mollefangen en de jacht op murden.
  De fjildferhalen fan Rink van der Velde binne prachtich skreaun en steane fol mei sekuere observaasjes fan it hâlden en dragen fan minske en bist yn it iepen fjild.

  De fjildferhalen is in werútjefte fan de ferhalebondel fan Rink van der Velde (1932-2001), ien fan de populêrste skriuwers dy’t Fryslân kend hat.

   19,90
 • It smelle ûngelok

  Harke Bremer, Jarich Hoekstra
   12,50

  It smelle ûngelok

  Smelle ûngelokken, se komme jin alle dagen oer. Gjin stof foar grutte literatuer, soe men sizze. Te sleau en te pynlik om oer te praten. In taboe dêr’t dizze bondel lang om let mei ôfweeft. Bremer en Hoekstra ha de klassike balladefoarm foar kar nommen om de universelens fan dit tema en syn yngreven belang foar it minskene bestean klear yn ’t ljocht te setten. Sa nimme se de lêzer mei fan foar de widze oant oer it grêf.

  Harke Bremer (1955) en Jarich Hoekstra (1956) skriuwe sûnt har studintejierren tegearre. Fan harren ferskynde earder it satiryske heldedicht Leffert.

   12,50
 • De rode lijster

  Vogels beschermen in een gepolariseerd land
  Fred Wouters
   17,90
 • De lessen van Wouter Applemuzz

  Filosofisch dagboek van een enigszins hoogbegaafde dolende ziel met een schitterende missie
  Henk van Woudenberg
   24,90
 • De oarloch fan Jan Snip

  Ferdinand de Jong
   9,90

  De oarloch fan Jan Snip

  Yn De oarloch fan Jan Snip fertelt Ferdinand de Jong it ferhaal fan syn pake Jan, beppe Saakje en harren húshâlding. Yn de Twadde Wrâldoarloch bebuorkje sy achter yn it lân in komelkersspultsje, oan de igge fan it Nannewiid by de doarpen Sint Jânsgea en Rotsterhaule. Yn de rin fan de oarloch bedarret Jan stadichwei djipper yn it ferset, mei alle gefaar dat soks mei him meibringt.
  In portret fan in eigensinnich man, in hurde wurker dy’t die wat er tocht dat dien wurde moast.

  Ferdinand de Jong (1969) is berne yn Oranjewâld en grutbrocht op in buorkerij mei Frysk reabûnt fee. Hy debutearre yn 2010 mei Guozzeflecht en hat sûnt dy tiid sân romans skreaun. Foar It dak fan de wrâld krige er yn 2012 de Rink van der Veldepriis.

   9,90
 • Mijn tuin, mijn paradijs

  Elizabeth en haar Duitse tuin
  Elizabeth von Arnim, Mien van Eek
   22,50