Bestemming Reykjavik

Gerard van Klaveren

 19,90

Als IJsland in 2008 failliet dreigt te gaan, neemt het parlement een noodwet aan die ervoor zorgt dat IJslandse banken de aan buitenlandse partijen verstrekte financieringen eenzijdig kunnen opzeggen. Eric Noordeweg, logistiek ondernemer in Rotterdam en eigenaar van een vrieshuis in de haven van Reykjavik, wordt getroffen door deze nieuwe regelgeving. Hij vertrekt naar IJsland om te proberen de strubbelingen met zijn bank op te lossen. Tijdens dat bezoek ontmoet hij de IJslandse Lilja, waarmee hij een relatie krijgt. Mede door haar contacten krijgt hij toegang tot belangrijke politici en de top van de IJslandse banken. Tegelijkertijd ligt Erics Rotterdamse vestiging onder het vergrootglas van de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Deze verdenkt de sector koel- en vrieshuizen van het maken van prijsafspraken. Zal hij erin slagen het aloude familiebedrijf overeind te houden?
Gerard van Klaveren is sinds 2003 Honorair Consul van IJsland. Dit boek is fictie, maar voor de beschrijvingen van de achtergronden van deze IJslandse crisis heeft de auteur zich gebaseerd op eigen waarnemingen en heeft hij onderzoeksrapporten en publicaties geraadpleegd. Deze roman geeft een bijzondere inkijk in het functioneren van de IJslandse samenleving ten tijde van de bankencrisis en brengt de lezer in contact met de cultuur van dit bijzondere land.

Verschijningsvorm:
Paperback
Taal:
Nederlands
Uitgeverij:
Uitgeverij Noordboek
Aantal pagina's:
224
Druk:
1
Uitgiftedatum:
15-06-2021
Gewicht:
401 gram
Afmeting:
230x150x20 mm
ISBN:
9789056157609

Gerelateerde boeken

 • Jeen van den Berg

  Mark Hilberts
   29,90
 • Fersen foar Fokje

  Syklus fan Piter Jelles Troelstra
  Bertus Mulder
   12,50

  Fersen foar Fokje

  Yn de simmer fan 1881 krige de jonge Piter Jelles Troelstra ferkearing mei de boeredochter Fokje Frânses Pasma fan Westermar. Doe’t hy studint waard yn Grins, moast dit oer wêze neffens de famylje Troelstra.

  Yn njoggentjin fersen fan Piter Jelles fynt men dêrfan de delslach. De fersen foar Fokje beskriuwe syn jongfeinte lok en lijen. ‘De leafde foel as simmerrein m’yn ’t hert,’ skriuwt er. De opgong, de twifel, de hope op better as de ferkearing in jier tusken heakjes set wurdt, de ferstille wanhoop en mankelikens komme allegear werom yn dizze syklus.

  Bertus Mulder ( It Hearrenfean, 1949) studearre arbeidssosjology, wie dosint sosjale skiednis en promovearre yn 1991 oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy is auteur fan de boeken De jonge Piter Jelles, Jaap Nieuwenhuize Onstuimig en onvervaard en de Nazi’s te slim af zijn.

   12,50
 • Beafeart

  Rink van der Velde
   16,90

  Beafeart

  In Fryske sjoernalist ûndernimt in beafeart nei Saint-Martin. Yn de oarlochsjierren hat er, as finzene fan de Dútskers, yn it konsintraasjekamp fan Troyes sitten. Mei help fan de Maquis, de Frânske ûndergrûnske, koe er flechtsje. Heal as ûnderdûker, heal as partisaan hat er de lêste moannen foar de befrijing tahâlden op it lytse boerespultsje Ferme la Vacherie op it Frânske plattelân.

  Dêr hat er kunde krigen oan Krysta, de jongfaam dêr’t er mear fan hâlden hat as fan de Fryske frou dêr’t er letter mei troud is. Mar it is net allinne om Krysta – yntusken ek al lang troud – nochris wer te moetsjen dat er krapoan tweintich jier letter syn beafeart oangiet. It is foaral ek om ferantwurding ôf te lizzen oer neambere en ûnneambere skuld dêr’t er sûnt dy tiid altyd mei ompakt hat.

  Beafeart nei Saint-Martin is in werútjefte fan de tredde Fryske roman fan Rink van der Velde (1932-2001).

   16,90
 • De keunst as útwei

  Biografy fan Simke Kloosterman (1876-1938)
  Philippus Breuker
   27,90

  De keunst as útwei

  Wat makke dat Simke Kloosterman keas foar in bestean as skriuwster, en dan ek noch yn it Frysk? Wat feroarsake de mankelike toan, dy’t ek yn it wurk fan har heit Jan Ritskes werom te finen is? En hokker rol spile har ferloving en lettere freonskip mei Douwe Kalma? Philippus Breuker besiket yn dizze biografy har langsten en lotgefallen yn libben en wurk te ûntriedseljen.
  Simke hat mei har keunst in útwei út de ellinde fan har jonge jierren fûn, mar sykte en twivel oan de wearde fan dy keunst hawwe har letter it betreklike fan har stribjen fiele litten. Dochs is de Fryske literatuer net sûnder har te tinken. Mannich boek fan har hat noch altyd syn leafhawwers.

  Philippus Breuker (1939) publisearret oer skiednis, taal en literatuer fan Fryslân. Earder ferskynde fan syn hân De Gouden Iuw yn Boazum en Fryslân yn de Gouden Iuw.

   27,90