‘De Kristlik-Fryske Beweging yn de 20ste ieu’ by Fryslân DOK

Yn ‘De Heare ferstiet gjin Frysk’ giet Remco van der Leeuw, ûndersiker by Omrop Fryslân, de provinsje yn om te harkjen hoe oft it Frysk yn tsjerketsjinsten brûkt wurdt. It resultaat is in tige nijsgjirrige dokumintêre. Dit tema is ek it ûnderwerp fan it boek fan Jan Popkema dat yn 2014 ferskynd is by Bornmeer: ‘De Kristlik-Fryske Beweging yn de tweintichste ieu’. Fansels is dit boek yn ús webshop te finen.

Hjir de link nei Fryslân DOK: http://omrop.fr/g5P