‘Fiskatlas Fryslân’

Nieuwste gegevens verwerkt in eerste visatlas van Friesland.

21 mei verschijnt bij uitgeverij Bornmeer de langverwachte Fiskatlas Fryslân. In navolging van andere provincies heeft Fryslân nu ook een eigen vissenatlas. De nieuwe Fiskatlas Fryslân laat zien waar de verschillende vissoorten zich in de provincie bevinden. De atlas is in het Nederlands geschreven, maar voor het eerst worden ook de Friese namen van de vissen vermeld.

Fryslân kan met recht een waterrijke provincie worden genoemd; het Friese merengebied, de laagveenmoerassen en de slotenrijke polders in het veenweide- en kleiweidegebied kunnen beschouwd worden als wetlands van formaat. Het leven in de wereld onder water onttrekt zich echter grotendeels aan onze waarneming. In bijna alle wateren is vis te vinden, maar het ene water is het andere niet. Er zijn grote verschillen in de kwaliteit en de geschiktheid van het water voor vissen. De aanwezigheid van vissen zegt daarom iets over het water en de waterkwaliteit. Deze atlas werpt een blik onder water, voor zover dat betrekking heeft op het leven en de verspreiding van vissen.

Sinds de oprichting van Werkgroep VissenOnderzoek Friesland (wvof) in 2007, is er veel informatie over de verspreiding van vissen in Fryslân beschikbaar gekomen. Deze gegevens zijn nu gebundeld en vormen de basis van dit boekwerk. De atlas geeft van elke soort een beschrijving van de kenmerken, het leefgebied, de ecologie en een actueel en compleet beeld van de verspreiding in de provincie. De kennis over de zoetwatervissen in de Friese wateren en alles wat daarmee samenhangt is toegankelijk weergegeven. Dit is een naslagwerk en is daarom een aanrader voor elke natuurliefhebber, sportvisser, waterbeheerder en ecoloog.

In 2011 ging Wetterskip Fryslân het initiatief ondersteunen voor de ontwikkeling van een vissenatlas voor de provincie Fryslân; de Fiskatlas Fryslân. Naast het waterschap leverden medewerkers van de provincie Fryslân, terreinbeheerders en visserijorganisaties een bijdrage aan de totstandkoming van de atlas. De gegevens zijn in de periode 2011-2014 verzameld door de adviesbureaus John Melis ecologie en Altenburg & Wymenga, met inzet van tientallen vrijwilligers van de RAVON Werkgroep VissenOnderzoek Friesland.

Roel de Jong van Wetterskip Fryslân vraagt de hulp van iedereen om de data over vis actueel te houden. ‘Daarvoor hebben we de website. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor vrijwilligers. Of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aangaat, iedereen kan een bijdrage leveren en meedoen.’ Dit kan op de website www.friesland.vissenatlas.nl

Fiskatlas Fryslân bevat vele full-color afbeeldingen, tabellen, grafieken en statistieken over de visstand in Friesland. Het boek is geschreven in het Nederlands en alle namen van de vissen staan zowel in het Nederlands als in het Fries vermeld.

Fiskatlas Fryslân

John Melis en Mark Koopmans (red.)

ISBN 9789056153465

Genaaid gebonden ca. 240 pagina’s

Geheel Full colour