Aantal 13–14 van 14 totaal

 • Salang’t de beam bloeit

  Koarte skiednis fan de Fryske literatuer
  Joke Corporaal
  2018-05-15
   15,00

  Salang’t de beam bloeit

  De Fryske literatuer is útdrukking fan de eigenheid fan Fryslân. Troch de iuwen hinne hawwe Fryske skriuwers en dichters yn har eigen taal skreaun: oer harsels, oer har taal en oer har lân. De Fryske literatuer herberget in protte ûnferwachte skatten dy’t de muoite fan it ûntdekken wurdich binne. Salang’t de beam bloeit is dêr in moaie opstap foar. Yn sân haadstikken behannelet literatuerwittenskipper Joke Corporaal de wichtichste ûntjouwingen en skaaimerken fan de Fryske literatuer. Koarte finsterteksten ljochtsje dêrnei de skiednis ta mei sprekkende foarbylden oer hichte- en ek djiptepunten.

   15,00
 • Asega, is het dingtijd?

  De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering
  O. Vries
  2015-06-02
   49,90

  Asega, is het dingtijd?

  De hoogtepunten uit de Oud-Friese tekstoverlevering. Standaardwerk. Met inleiding en toelichtingen van dr. O. Vries van de Rijksuniversiteit Groningen.

   49,90