Het Genootschap

Een modern feuilleton

 22,50

Let op! Verwacht rond 31-10-2023

Maarten ontvangt een verzoek om als alter ego van de beroemde schrijver het erelidmaatschap van het J.J. Voskuil Genootschap te aanvaarden. Wanneer rond diezelfde tijd ook nog het eerste deel van Voskuils dagboeken verschijnt, worden hij en Nicolien ongewild meegesleurd in een maalstroom van herinneringen aan de literaire karakters van hun oude vriendenclub. Hoewel slechts een enkeling daarvan nog hun pad kruist, hebben ze hun voortbestaan uitsluitend nog te danken aan de verbeeldingskracht van de lezers.

Ondertussen weet ook het bestuur van het Genootschap de aandacht voor zowel de romanfiguren als hun schepper levend te houden, zonder daarbij hun persoonlijke drijfveren uit het oog te verliezen. Echter, wat in vriendschap lijkt te zijn ontsproten, krijgt echter al gauw te lijden onder naijver en verraad.

Verschijningsvorm:
Paperback
Taal:
Nederlands
Uitgeverij:
Noordboek
Aantal pagina's:
296
Druk:
1
Datum verwacht:
31-10-2023
ISBN:
9789464710830
Bekijk meer informatie over de auteur(s) van deze titel:

Gerelateerde boeken

 • Fersen foar Fokje

  Syklus fan Piter Jelles Troelstra
  Bertus Mulder
   12,50

  Fersen foar Fokje

  Yn de simmer fan 1881 krige de jonge Piter Jelles Troelstra ferkearing mei de boeredochter Fokje Frânses Pasma fan Westermar. Doe’t hy studint waard yn Grins, moast dit oer wêze neffens de famylje Troelstra.

  Yn njoggentjin fersen fan Piter Jelles fynt men dêrfan de delslach. De fersen foar Fokje beskriuwe syn jongfeinte lok en lijen. ‘De leafde foel as simmerrein m’yn ’t hert,’ skriuwt er. De opgong, de twifel, de hope op better as de ferkearing in jier tusken heakjes set wurdt, de ferstille wanhoop en mankelikens komme allegear werom yn dizze syklus.

  Bertus Mulder ( It Hearrenfean, 1949) studearre arbeidssosjology, wie dosint sosjale skiednis en promovearre yn 1991 oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy is auteur fan de boeken De jonge Piter Jelles, Jaap Nieuwenhuize Onstuimig en onvervaard en de Nazi’s te slim af zijn.

   12,50
 • De treastfûgel

  Hylke Speerstra
   15,00
 • Hierbak

  Sietse de Vries
   17,50

  Hierbak

  Sjerp Bak docht foar in regionale krante al tweintich jier ferslach fan de Ljouwerter gemeentepolityk. Gjin sjoernalistyk swiergewicht miskien, wol in betrouber ferslachjouwer. Privee liedt fyftiger Bak it wat grizige bestean fan in frijfeint op jierren. Nei’t syn libben yn ‘Bak’ op de kop set waard troch twa ûngelokkige stjergefallen, komt er yn ‘Hierbak’ foar in ûnmooglike kar te stean: sels dea of in pear lytse kriminelen út ‘e wei romje. Dêr’t Sjerp wekker leit fan it hiermoardnerskip, dreamt deputearre Kerst Sorgdrager fan de ferdûbeling fan de dyk Ljouwert-Boalsert. It is lykwols de fraach oft de baten tsjin de lêsten opweage, en dat net allinne foar de mienskip.

  Mei ‘Hierbak’ bewiist Sietse de Vries opnij dat er net allinne in spannend boek skriuwe kin, mar ek in skerp each hat foar de tragykomyske kant fan it libben fan gewoane minsken dy’t har bêst dogge om der wat fan te meitsjen.

  [Quote]
  ‘Bak is in moaie miks fan in psychologyske misdiedroman, wêrby’t de motiven socht wurde moatte yn it persoanlike flak, en in sosjale misdiedroman, dy’t mear preökkupearre is mei maatskiplike korrupsje en organisearre misdied.’ (Sjoerd Bottema yn de Moanne oer Bak)

   17,50
 • Radiovrouw

  Jeannette Parramore
   22,50