Hierbak

Sietse de Vries

 17,50

Sjerp Bak docht foar in regionale krante al tweintich jier ferslach fan de Ljouwerter gemeentepolityk. Gjin sjoernalistyk swiergewicht miskien, wol in betrouber ferslachjouwer. Privee liedt fyftiger Bak it wat grizige bestean fan in frijfeint op jierren. Nei’t syn libben yn ‘Bak’ op de kop set waard troch twa ûngelokkige stjergefallen, komt er yn ‘Hierbak’ foar in ûnmooglike kar te stean: sels dea of in pear lytse kriminelen út ‘e wei romje. Dêr’t Sjerp wekker leit fan it hiermoardnerskip, dreamt deputearre Kerst Sorgdrager fan de ferdûbeling fan de dyk Ljouwert-Boalsert. It is lykwols de fraach oft de baten tsjin de lêsten opweage, en dat net allinne foar de mienskip.

Mei ‘Hierbak’ bewiist Sietse de Vries opnij dat er net allinne in spannend boek skriuwe kin, mar ek in skerp each hat foar de tragykomyske kant fan it libben fan gewoane minsken dy’t har bêst dogge om der wat fan te meitsjen.

[Quote]
‘Bak is in moaie miks fan in psychologyske misdiedroman, wêrby’t de motiven socht wurde moatte yn it persoanlike flak, en in sosjale misdiedroman, dy’t mear preökkupearre is mei maatskiplike korrupsje en organisearre misdied.’ (Sjoerd Bottema yn de Moanne oer Bak)

Verschijningsvorm:
Paperback
Taal:
Fries
Uitgeverij:
20 Leafdesdichten BV Bornmeer
Aantal pagina's:
240
Druk:
1
Uitgiftedatum:
09-03-2018
Gewicht:
321 gram
Afmeting:
203x137x25 mm
ISBN:
9789056154431

Gerelateerde boeken

 • Harry Potter en de stien fan e wizen

  As der in brief brocht wurdt foar de ûngelokkige Harry Potter, komt er achter in tsien jier âld geheim. Syn âlden wienen tsjoenders en waarden fermoarde troch de flok fan in Tsjustere Hear. Harry wie doe noch in poppe, mar hat it op ien of oare manier oerlibbe. Hy ferlit de freeslike Migels dy’t him grutbrocht hawwe, en giet nei Swiniastate, in tsjoendersskoalle mei spoeken en betsjoenings. Harry rekket fersyld yn in tsjuster aventoer as er in trijekoppige hûn fynt, dy’t de tredde ferdjipping fan ‘e skoalle bewekket. Dan heart er fan in ferburgen Stien, mei ferbjusterjende krêften, dy’t tige kostber of tige gefaarlik is.

   16,90
 • Harm van der Meer fertelt

  Mei foto’s fan Henny van den Berg
  Harm van der Meer
  2017-10-19
   17,50

  Harm van der Meer fertelt

  It libben fan dirigint, muzykmaster en minskeman Harm van der Meer (Bantegea, 1940) spile him ôf tusken de skoallen, koaren en orkesten, tusken jonge en âlde minsken, yn doarp en stêd, en yn it iepen fjild. De minsken en de muzyk joegen him genôch stof om in tal ûnferjitlike ferhalen en anekdoates op te skriuwen, dy’t yn dizze bondel sammele binne.
  Yn de wurden fan Hylke Speerstra: ‘Optredens mei Harm van der Meer as ynspirator op de bok hiene faak bysûndere mominten. Der kamen mominten dat de wurdearring it applaus foarby gie. Dan foel der yn in grutte katedraal allinne mar in stilte, kearde Harm him nei de tahearders, seach harren yn de wiete eagen en sei er: “Jim hawwe it begrepen.” Syn rispinge kin ryk neamd wurde. Gelokkich hat er dêr, yn beskiedenheid mar mei gefoel foar anekdotyk, in kostber dokumint oer skreaun. Dêryn blykt er ek noch in master-ferteller te wêzen.’
  De sfearfolle swart-wytfoto’s fan Henny van den Berg meitsje it ferhaal kompleet: in portret fan in markante man mei in kleurryk libben.

   17,50
 • Bestemming Reykjavik

  Gerard van Klaveren
  2021-06-15
   19,90

  Bestemming Reykjavik

  Als IJsland in 2008 failliet dreigt te gaan, neemt het parlement een noodwet aan die ervoor zorgt dat IJslandse banken de aan buitenlandse partijen verstrekte financieringen eenzijdig kunnen opzeggen. Eric Noordeweg, logistiek ondernemer in Rotterdam en eigenaar van een vrieshuis in de haven van Reykjavik, wordt getroffen door deze nieuwe regelgeving. Hij vertrekt naar IJsland om te proberen de strubbelingen met zijn bank op te lossen. Tijdens dat bezoek ontmoet hij de IJslandse Lilja, waarmee hij een relatie krijgt. Mede door haar contacten krijgt hij toegang tot belangrijke politici en de top van de IJslandse banken. Tegelijkertijd ligt Erics Rotterdamse vestiging onder het vergrootglas van de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Deze verdenkt de sector koel- en vrieshuizen van het maken van prijsafspraken. Zal hij erin slagen het aloude familiebedrijf overeind te houden?
  Gerard van Klaveren is sinds 2003 Honorair Consul van IJsland. Dit boek is fictie, maar voor de beschrijvingen van de achtergronden van deze IJslandse crisis heeft de auteur zich gebaseerd op eigen waarnemingen en heeft hij onderzoeksrapporten en publicaties geraadpleegd. Deze roman geeft een bijzondere inkijk in het functioneren van de IJslandse samenleving ten tijde van de bankencrisis en brengt de lezer in contact met de cultuur van dit bijzondere land.

   19,90
 • Fietsen tegen de grens

  In 30 etappes langs de binnenrand van Nederland
  Jan Fossen
  2022-09-27
   14,90