Boekpresentatie Friese Dijken

Het omvangrijke Friese dijksysteem, van zeedijk tot polderdijk, van zomer- en winterdijk, van dromer, waker tot slaper, is uniek in Nederland en vormt de ruggengraat van het Friese cultuurlandschap. De dijken hebben een belangrijke functie bij de bescherming tegen het water, zijn belangrijke lintvormige elementen in het landschap en vormen een samenhangende erfgoedstructuur met de terpen en middeleeuwse kerken en het watererfgoed van gemalen, molens en sluizen. Op heldere wijze wordt de dijkenbouw en de complexe gelaagdheid van de vele honderden verschillende Friese dijken uiteengezet. In deze beschrijving wordt het accent gelegd tussen bredere geografische patronen en processen én het verbeeldende detail van de plek. Vernieuwend is de bewerking van het verhaal van de dijksystemen, zoals deze destijds door Rienks en Walther in kaart zijn gebracht. Hierin is op een fraaie wijze het Actueel Hoogtebestand Nederland als derde dimensie aan de handschetsen van Rienks en Walter toegevoegd. Tevens wordt een compleet overzicht gegeven van de verschillende Friese landschappen met de karakteristieke dijken, dijktypen en het watererfgoed en laten overtuigend zien dat de Friese dijken een archeologische archief van onschatbare internationale waarde zijn. Deze beschrijvingen zijn de basis voor het denken over de rol van de dijken in de toekomst. De betekenis van de dijken in het verleden, heden en de toekomst als gevolg van ingrijpende effecten van bijvoorbeeld verzilting en verzoeting, klimaatveranderingen en de zeespiegelrijzing is nu actueel.

 

Waar en waneer

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
15:00 – 17:00 uur
LOCATIE: Tresoar Leeuwarden (GJ-seal)

 

Programma

15:00 uur     Welkom
Bert Looper (voormalig directeur Tresoar)

15:10 uur     Inleiding
Els van der Laan-Meijer

Podcast Duizend Dijken
Tracy Metz

15.30 uur     Geschiedenis van de Friese Dijken
Meindert Schroor

16:00 uur     Dijken en dijkbiotopen
Kees van Stralen (Provincie Fryslân)

16:15 uur     Overhandiging boek aan Bé de Winter, Wetterskip Fryslân
Steven Sterk (Noordboek)

16:30 uur     Afsluiting en borrel

 

Aanmelden: stuur een mail naar info@noordpeil.nl