De keunst as útwei

Biografy fan Simke Kloosterman (1876-1938)

 27,90

Wat makke dat Simke Kloosterman keas foar in bestean as skriuwster, en dan ek noch yn it Frysk? Wat feroarsake de mankelike toan, dy’t ek yn it wurk fan har heit Jan Ritskes werom te finen is? En hokker rol spile har ferloving en lettere freonskip mei Douwe Kalma? Philippus Breuker besiket yn dizze biografy har langsten en lotgefallen yn libben en wurk te ûntriedseljen.
Simke hat mei har keunst in útwei út de ellinde fan har jonge jierren fûn, mar sykte en twivel oan de wearde fan dy keunst hawwe har letter it betreklike fan har stribjen fiele litten. Dochs is de Fryske literatuer net sûnder har te tinken. Mannich boek fan har hat noch altyd syn leafhawwers.

Philippus Breuker (1939) publisearret oer skiednis, taal en literatuer fan Fryslân. Earder ferskynde fan syn hân De Gouden Iuw yn Boazum en Fryslân yn de Gouden Iuw.

Verschijningsvorm:
Paperback
Taal:
Fries
Uitgeverij:
Uitgeverij Bornmeer
Aantal pagina's:
424
Druk:
1
ISBN:
9789464710793
Gewicht:
681 gram
Afmeting:
233x153x32 mm
Uitgiftedatum:
22-06-2023
Bekijk meer informatie over de auteur(s) van deze titel:

Gerelateerde boeken