Dierethiek & veehouderij

Bart Gremmen

 22,90

Let op! Verwacht rond 28-02-2023
Verschijningsvorm:
Paperback
Taal:
Nederlands
Uitgeverij:
Uitgeverij Noordboek
Aantal pagina's:
192
Druk:
1
Datum verwacht:
28-02-2023
ISBN:
9789464710199

Gerelateerde boeken

 • Loven en bieden

  Plattelandsverhalen
  Bonne Speerstra
   22,90
 • Buorkje yn Fryslân

  In skets fan it boerelibben yn'e tweintichste ieu
  F. Kielstra, H. Kielstra
   19,90

  Buorkje yn Fryslân

  Dat de wrâld hieltyd feroaret is gjin nijs. Hoe hurd dy feroarings gean, wurdt dúdlik, as men de muoite nimt om achterom te sjen. Ek yn ‘e lânbou hat in revolúsje plakfûn. It “rêstige” boerelibben mei syn fêste gewoanten en tradysjes is nei de Twadde Wrâldoarloch omraak feroare.
  Dit boek oer de lânbou yn de tweintichste ieu is gjin wittenskiplik wurk, mar it ferhaal fan immen dy ‘t in grut part fan dy ieu buorke hat en bestjoersfunksjes hie yn ferskate boere-organisaasjes.

   19,90
 • Wetterlân

  Lân fan takomst
  Eddy Wymenga, Ysbrand Galama
   12,90

  Wetterlân

  Us lân fan wyn, waad en wetter is yn de rin fan ieuwen feroare yn in greidelânskip dêr’t boeren foarút koene en dêr’t it optilde fan blommen en fûgels. Yn omtrint in hiele ieu is dat omslein yn in produksjelânskip dat fier ôfstiet fan de mienskip. Der is gjin paad werom mar wol in wei foarút nei in lânskip dat libbet en dêr’t wat te belibjen is. En dêr’t de
  boeren takomst ha en romte is foar wetter en bioferskaat. Doar te feroarjen!

   12,90
 • Boeren op de buitenplaats

  De relatie tussen landbouw en buitenleven in het Amstellands Arcadië (1640-1840)
  Gerrit van Oosterom
   49,90

  Boeren op de buitenplaats

  In de zeventiende en achttiende eeuw waren pachtboerderijen een vast onderdeel van de vele buitenplaatsen rond Amsterdam. Waarom was dat en welke rol speelden die boerderijen en de pachtboeren die er woonden in het buitenleven van de Amsterdamse elite? In Boeren op de buitenplaats wordt deze onbekende agrarische geschiedenis van de Hollandse buitenplaats voor het eerst tot in detail gereconstrueerd en verklaard.
  Voor dit boek onderzocht Gerrit van Oosterom ruim honderdzestig buitenplaatsen uit het Amstelland, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit. Naast de economische aspecten besteedt hij veel aandacht aan de manier waarop die boerderijen ruimtelijk werden ingepast op de buitenplaats. In zijn veel omvattende onderzoek beschrijft hij ook de sociale verhouding tussen boeren en pachtheren, de rol van vee binnen de buitenplaatscultuur en de ideologie achter deze unieke combinatie van nut en genoegen.
  Gerrit van Oosterom is landschapsarchitect en landschapshistoricus. Hij is gefascineerd door fenomenen die zich in de marge van de buitenplaatscultuur manifesteren en onderzoekt buitenplaatslandschappen op regionale schaal.

   49,90