Harry Potter en de stien fan e wizen

J.K. Rowling

 16,90

As der in brief brocht wurdt foar de ûngelokkige Harry Potter, komt er achter in tsien jier âld geheim. Syn âlden wienen tsjoenders en waarden fermoarde troch de flok fan in Tsjustere Hear. Harry wie doe noch in poppe, mar hat it op ien of oare manier oerlibbe. Hy ferlit de freeslike Migels dy’t him grutbrocht hawwe, en giet nei Swiniastate, in tsjoendersskoalle mei spoeken en betsjoenings. Harry rekket fersyld yn in tsjuster aventoer as er in trijekoppige hûn fynt, dy’t de tredde ferdjipping fan ‘e skoalle bewekket. Dan heart er fan in ferburgen Stien, mei ferbjusterjende krêften, dy’t tige kostber of tige gefaarlik is.
Miskien beide wol …

Verschijningsvorm:
Paperback
Taal:
Fries
Uitgeverij:
Uitgeverij Bornmeer
Aantal pagina's:
222
Druk:
1
Uitgiftedatum:
22-06-2007
Gewicht:
366 gram
Afmeting:
220x150x20 mm
ISBN:
9789056151553

Gerelateerde boeken

 • Fersen foar Fokje

  Syklus fan Piter Jelles Troelstra
  Bertus Mulder
  2020-11-27
   12,50

  Fersen foar Fokje

  Yn de simmer fan 1881 krige de jonge Piter Jelles Troelstra ferkearing mei de boeredochter Fokje Frânses Pasma fan Westermar. Doe’t hy studint waard yn Grins, moast dit oer wêze neffens de famylje Troelstra.

  Yn njoggentjin fersen fan Piter Jelles fynt men dêrfan de delslach. De fersen foar Fokje beskriuwe syn jongfeinte lok en lijen. ‘De leafde foel as simmerrein m’yn ’t hert,’ skriuwt er. De opgong, de twifel, de hope op better as de ferkearing in jier tusken heakjes set wurdt, de ferstille wanhoop en mankelikens komme allegear werom yn dizze syklus.

  Bertus Mulder ( It Hearrenfean, 1949) studearre arbeidssosjology, wie dosint sosjale skiednis en promovearre yn 1991 oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy is auteur fan de boeken De jonge Piter Jelles, Jaap Nieuwenhuize Onstuimig en onvervaard en de Nazi’s te slim af zijn.

   12,50
 • Nevelbok en andere jachtvertellingen

  Bij Uitgeverij Noordboek is onlangs de tweede druk verschenen van Nevelbok en andere jachtvertellingen van Hans Mulder, de meest gewilde jachtauteur van dit moment. Niet alleen in Nederland maar ook onder de lezers van het toonaangevende Duitse jachttijdschrift Wild und Hund genieten zijn verhalen grote populariteit . Net als de andere grootmeester van het jachtverhaal, Wil Huygen, weet Mulder in enkele zinnen een voor jagers herkenbare situatie en sfeer op te roepen.
  Nevelbok is een bundeling verhalen over Mulders alter ego Terwildt en zijn onafscheidelijke draadhaar Claude, los gebaseerd op de eigen ervaringen van de auteur. Het bevat daarmee een mix van meeslepende, onderhoudende, ontroerende, maar ook vaak humorvolle verhalen over de jacht op klein- en grofwild, in binnen- en buitenland. Jachtvertellingen die getuigen van kennis en ervaring, van verantwoordelijkheid, maar vooral van bescheidenheid en respect voor dier en natuur. Nevelbok gaat over leed en plezier, over verdriet en vreugde, het hele spectrum van die diepmenselijke activiteit: de jacht.
  Hans Mulder (Arnhem, 1947) is vanaf jonge leeftijd hartstochtelijk jager. Het bracht hem naast Nederland vaak naar zijn favoriete land Schotland, maar ook Duitsland, Rusland en Namibië.
  Voor wie de jachtavonturen van Terwildt in dit magazine verslonden heeft en de eerste druk gemist heeft, is deze fraai geïllustreerde paperbackuitgave – naast schrijver is Hans Mulder een begenadigd Wildlife-illustrator- natuurlijk een must.

   19,90
 • Testamint fan de siel

  Hylke Speerstra
  2021-05-31
   29,90

  Testamint fan de siel

  Twa jonges belibje, alhiel los fanelkoar, in ferskriklike jeugd. De iene yn it Fryske wetterlân, de oare tusken in keppel mislearre ymmigranten op de Kanadeeske prairy. As bern wurde se oan harren lot oerlitten, mar se sette troch. Beide meitsje se karriêre en fine de leafde. Wat se trochmakken en harren pleaget ferswije se. Oant se wer allinne komme te stean en yn Kanada as âlde mannen mei-elkoar yn ’e kunde komme. Se reitsje oan de praat en fertrouwe elkoar ta wat se noait kwyt woene. By tafal komme se derachter dat harren hertferskuorrende libbens ferweven binne…

   29,90
 • Fûgels yn ús

  Catharina Lautenbach
  2021-12-02
   14,90

  Fûgels yn ús

  De ferhalen yn dizze bondel binne licht absurdistysk fan toan en koart en krêftich. Mei emoasje en gefoel foar taal nimt Catharina Lautenbach de lêzer mei yn humoristyske situaasjes, famyljekonflikten en geheimen. Ferskate personaazjes passearje yn fûgelflecht de revu en sjogge har steld foar fragen en problemen dy’t yntrigearje. Faak komt in ûnferwachte ûntjouwing ta stân.

  Catharina Lautenbach is berne yn Drachten (1964). Fûgels yn ús is har literêre debút.

   14,90