Útsicht

Aggie van der Meer

 23,50

  Dit boek is niet via onze winkelmand te bestellen. U kunt het bestellen door hieronder uw gegevens in te vullen. Wij nemen contact met u op!

  Útsicht, in gedichte- en ferhalebondel ynklusyf CD en foto’s.

  In bondel yn wurd, muzyk en byld, oer it Fryske lân, de

  minsken, de taal en kultuer, oer alledeiske en net-alledeiske

  saken.

  Yn Útsicht binne de teksten en gedichten fan Aggie van der

  Meer liedend. In soad fan dizze teksten, lykas ‘Wachtsje’,

  ‘It lân fan no’ en ‘Ôfskie’ binne troch Hoite Pruiksma ta

  komposysje makke, yn ferskillende muzikale settings, en

  op CD set. Taheakke binne foto’s fan Foppe Schut; bylden

  fan wiidsheid en romte fan it Fryske lân.

   

  Útsicht, een gedichten- en verhalenbundel inclusief cd en

  foto’s. Een bundel in woord, muziek en beeld, over het Friese

  land, de mensen, de taal en cultuur, over alledaagse en niet-alledaagse

  zaken.

  In Útsicht zijn de teksten en gedichten van Aggie van der

  Meer leidend. Veel van deze teksten, zoals ‘Wachtsje’, ‘It lan

  fan no’ en ‘Ôfskie’ zijn door Hoite Pruiksma tot compositie

  gemaakt, in verschillende muzikale zettingen, en op cd

  gezet. Toegevoegd zijn foto’s van Foppe Schut; beelden

  van weidsheid en ruimte van het Friese land.

   

  Útsicht, a collection of stories and poems accompanied by

  a CD and photographs. A collection of words, music and

  images about the Frisian country, people, language and

  culture, about everyday and unusual things.

  The core of Útsicht are the stories and poems of Aggie van

  der Meer. Many of these texts, including ‘Wachtsje’, ‘It lân fan

  no’ and ‘Ôfskie’ have been set to music, arranged by Hoite

  Pruiksma, using a diverse mix of instruments and put on the

  1. Photographs made by Foppe Schut complete the

  package with images of the width and breadth of the Frisian

  countryside.