Doarp oan see

Hein F. Faber

 24,90

  Dit boek is niet via onze winkelmand te bestellen. U kunt het bestellen door hieronder uw gegevens in te vullen. Wij nemen contact met u op!

  Dizze skitterjende nije edysje fan Doarp oan see is basearre op de roman fan Hein F. Faber dy’t yn 1960 foar it earst ferskynde. Mei trochdat Hein Faber sa’n byldzjend skriuwer wie kaam syn omkesizzer Frâns Faber op it idee om in byldferhaal te meitsjen fan Doarp oan see. De krêftige tekeningen fan Frâns Faber ferbyldzje de ynhâld fan it boek op in prachtige manier, en bringe Wichert Humalda, Sibe de Seeman, âlde Eling en alle oaren ta libben.

  Doarp oan see beskriuwt it deistich libben yn Makkum en syn soms nuveraardige ynwenners, yn de tiid foar’t de Sudersee de Iselmar waard. Makkum spile in grutte rol yn tal fan de boeken en ferhalen fan Hein Faber. Foar dizze nije útjefte is de tekst justjes bewurke en omstavere yn hjoeddeisk Frysk.

   

  Frâns Faber is in omkesizzer fan Hein F. Faber. Hy groeide op yn Makkum en folge keunstûnderwiis oan de akademys Vredeman de Vries yn Ljouwert en Minerva yn Grins. Hy is benammen wurksum as grafikus. Fan 1987 oant 2009 tekene Frâns Faber de karikaturale âldjiersoersichten foar de Ljouwerter Krante.

  Gerelateerde boeken

  • Hege loften

   Ferhalen
   Catharina Lautenbach
    17,90
  • Underweis

   Ferhalen fan en oer it plattelân
   Bonne Speerstra
    17,50

   Underweis

   Underweis komme jo de moaiste ferhalen tsjin, wit Bonne Speerstra nei in libben as feekeapman en fertsjintwurdiger. Yn dit boek beskriuwt er de meast bysûndere ferhalen, humoristyske foarfallen en oangripende moetings.
   Tagelyk fertelt er de famyljeskiednis fan de Speerstra’s en dêrmei ek de ûntjouwing fan it boerelibben yn Fryslân.
   Yn Underweis jout Speerstra mei in myld each en gefoel foar humor stal oan de ferhalen fan en oer it plattelân.

    17,50
  • Fûgels yn ús

   Catharina Lautenbach
    14,90

   Fûgels yn ús

   De ferhalen yn dizze bondel binne licht absurdistysk fan toan en koart en krêftich. Mei emoasje en gefoel foar taal nimt Catharina Lautenbach de lêzer mei yn humoristyske situaasjes, famyljekonflikten en geheimen. Ferskate personaazjes passearje yn fûgelflecht de revu en sjogge har steld foar fragen en problemen dy’t yntrigearje. Faak komt in ûnferwachte ûntjouwing ta stân.

   Catharina Lautenbach is berne yn Drachten (1964). Fûgels yn ús is har literêre debút.

    14,90