Neaken en bleat foar de dokter

Ferhalen út 'e sprekkeamer
Hylke Speerstra

 10,00

Verschijningsvorm:
Paperback
Uitgeverij:
Uitgeverij Bornmeer
Aantal pagina's:
221
Uitgiftedatum:
23-09-2006
Gewicht:
263 gram
Afmeting:
191x125x21 mm
ISBN:
9789056151348

Gerelateerde boeken

 • Het blauwe schrift

  Jef Stroo
  2019-06-17
   27,50

  Het blauwe schrift

  De jonge Vlaming Karel Becue struikelt over het puin van de Eerste Wereldoorlog en zijn eigen verleden. Op reis door Duitsland ontmoet hij Anna Blomsfeld, de passie tussen hen laait op. Een psychiatrische patiënt – een gewonde Duitse soldaat gerepatrieerd uit de Westhoek – herkent Karel Becue. Hebben ze een gedeeld verleden? In Brussel kruist Johanna Devreese zijn pad. Hij negeert haar groet, alhoewel zij eerder een stempel van verwondering in zijn geheugen drukte. Anna, Johanna en Karel koesteren een onconventionele liefdesrelatie en worden onvoorwaardelijke ‘compagnons de vie’.
  September 1938. Karel Becue, hoofdredacteur van The Guardian, verblijft met Jen Walker, protegee van de Engelse premier, Chamberlain op Duitse bodem. Hun contacten met gewone burgers kerven krassen op het imago van het regime. Nazipropaganda orkestreert een totale gedachteloosheid bij de bevolking. Becue brengt zichzelf en de vredesmissie in gevaar … Wie is die kleine garnaal die de top van het regime uitdaagt?
  Jet Stroo is hoofd zorg en ondersteuning bij vzw De Vierklaver, een organisatie die volwassenen met een beperking ondersteunt. Het blauwe schrift is zijn debuut.
  Een spannend en confronterend verhaal over de moedige keuzes van gewone mensen, meegezogen in de waanzinnige maalstroom van het fascisme.– Prof. Dr. Karel van Nieuwenhuyse, lerarenopleiding geschiedenis K.U.Leuven.

   27,50
 • Nachtskriuwer

  Jannie Regnerus
  2022-10-10
   15,00
 • Fersen foar Fokje

  Syklus fan Piter Jelles Troelstra
  Bertus Mulder
  2020-11-27
   12,50

  Fersen foar Fokje

  Yn de simmer fan 1881 krige de jonge Piter Jelles Troelstra ferkearing mei de boeredochter Fokje Frânses Pasma fan Westermar. Doe’t hy studint waard yn Grins, moast dit oer wêze neffens de famylje Troelstra.

  Yn njoggentjin fersen fan Piter Jelles fynt men dêrfan de delslach. De fersen foar Fokje beskriuwe syn jongfeinte lok en lijen. ‘De leafde foel as simmerrein m’yn ’t hert,’ skriuwt er. De opgong, de twifel, de hope op better as de ferkearing in jier tusken heakjes set wurdt, de ferstille wanhoop en mankelikens komme allegear werom yn dizze syklus.

  Bertus Mulder ( It Hearrenfean, 1949) studearre arbeidssosjology, wie dosint sosjale skiednis en promovearre yn 1991 oan de Ryksuniversiteit Grins. Hy is auteur fan de boeken De jonge Piter Jelles, Jaap Nieuwenhuize Onstuimig en onvervaard en de Nazi’s te slim af zijn.

   12,50
 • Beafeart

  Rink van der Velde
  2018-06-19
   16,90

  Beafeart

  In Fryske sjoernalist ûndernimt in beafeart nei Saint-Martin. Yn de oarlochsjierren hat er, as finzene fan de Dútskers, yn it konsintraasjekamp fan Troyes sitten. Mei help fan de Maquis, de Frânske ûndergrûnske, koe er flechtsje. Heal as ûnderdûker, heal as partisaan hat er de lêste moannen foar de befrijing tahâlden op it lytse boerespultsje Ferme la Vacherie op it Frânske plattelân.

  Dêr hat er kunde krigen oan Krysta, de jongfaam dêr’t er mear fan hâlden hat as fan de Fryske frou dêr’t er letter mei troud is. Mar it is net allinne om Krysta – yntusken ek al lang troud – nochris wer te moetsjen dat er krapoan tweintich jier letter syn beafeart oangiet. It is foaral ek om ferantwurding ôf te lizzen oer neambere en ûnneambere skuld dêr’t er sûnt dy tiid altyd mei ompakt hat.

  Beafeart nei Saint-Martin is in werútjefte fan de tredde Fryske roman fan Rink van der Velde (1932-2001).

   16,90