Útsicht

Aggie van der Meer

 23,50

Útsicht, in gedichte- en ferhalebondel ynklusyf CD en foto’s. In bondel yn wurd, muzyk en byld, oer it Fryske lân, de
minsken, de taal en kultuer, oer alledeiske en net-alledeiske saken.
Yn Útsicht binne de teksten en gedichten fan Aggie van der Meer liedend. In soad fan dizze teksten, lykas ‘Wachtsje’,
‘It lân fan no’ en ‘Ôfskie’ binne troch Hoite Pruiksma ta komposysje makke, yn ferskillende muzikale settings, en
op CD set. Taheakke binne foto’s fan Foppe Schut; bylden fan wiidsheid en romte fan it Fryske lân.

Útsicht, een gedichten- en verhalenbundel inclusief cd en foto’s. Een bundel in woord, muziek en beeld, over het Friese
land, de mensen, de taal en cultuur, over alledaagse en niet-alledaagse zaken.
In Útsicht zijn de teksten en gedichten van Aggie van der Meer leidend. Veel van deze teksten, zoals ‘Wachtsje’, ‘It lan
fan no’ en ‘Ôfskie’ zijn door Hoite Pruiksma tot compositie gemaakt, in verschillende muzikale zettingen, en op cd
gezet. Toegevoegd zijn foto’s van Foppe Schut; beelden van weidsheid en ruimte van het Friese land.

Útsicht, a collection of stories and poems accompanied by a CD and photographs. A collection of words, music and
images about the Frisian country, people, language and culture, about everyday and unusual things.
The core of Útsicht are the stories and poems of Aggie van der Meer. Many of these texts, including ‘Wachtsje’, ‘It lân fan no’ and ‘Ôfskie’ have been set to music, arranged by Hoite Pruiksma, using a diverse mix of instruments and put on the CD. Photographs made by Foppe Schut complete the package with images of the width and breadth of the Frisian
countryside.

Verschijningsvorm:
Paperback
Taal:
Nederlands
Uitgeverij:
Noordboek
Aantal pagina's:
180
Druk:
1
ISBN:
9789056159924
Gewicht:
500 gram
Afmeting:
300x139x15 mm
Uitgiftedatum:
17-08-2022

Gerelateerde boeken

 • Tied veur n lach

  Nije Grunneger verhoalen over Wubbe en Jannoa
  Nico Torrenga
  2021-06-29
   15,00

  Tied veur n lach

  Mainsttied akkedaaiert t meroakels tussen Wubbe en Jannoa, mor sums kinnen zai nkander wel aanvlaigen. Benoam as ain van heur baaident zien handen ien n aandermans webenust stekt.
  Ien Tied veur n lach beleven zai weer van ales en zellen joen lachspieren stief aan de bak mouten.

  Nico Torrenga (1971) schrift noast Grunneger proza toneelstukken dij zowel ien Nederland as ien België speuld worden. Hai publiceert geregeld ien Toal & Taiken, Kreuze en op webstee Dideldom.

   15,00
 • As ik de toer mar sjoch …

  Aldeboarn yn 75 libbensferhalen
  Bart Witteveen, Janny van der Heide-Reijenga
  2021-10-08
   24,90

  As ik de toer mar sjoch …

  75 ferhalen fan Boarnsters oer de leafde en har djipste fertriet, oer hoe it wie, op skoalle, hokker fiten se úthellen en hoe’t se karriêre makken. Mar ek wêr’t se sa’n spyt fan hiene. Oer it belib¬jen fan nei tsjerke gean en oer de wille fan it gondelbouwen. It entûsjasme foar de sport en de ynset om Aldeboarn op ’e kaart te hâlden. Oer de jierren dat der ja en amen sein wurde moast tsjin klanten om winkeltsjes oerein te hâlden. Oer de opgeande tiid fan de boeren, mar ek oer it famke dat yn ’e jarrekolk bedarre.

  Dit boek lit langstme fiele nei it doarp. As je ien kear yn in lyts doarp wenje en of wenne ha, dan bliuwe jo ferbûn en dat giet nea wer oer! In boek, net allinne foar Boarnsters!

   24,90
 • Groningen verandert

  Oude en nieuwe stadsgezichten
  Henk Tiggelaar
  2017-12-14
   27,50

  Groningen verandert

  De stad Groningen verandert voortdurend. Oude gebouwen worden vervangen door nieuwe en plekken die qua inrichting niet meer aan de eisen van deze tijd voldoen gaan op de schop.
  Henk Tiggelaar legde de veranderingen van de afgelopen vijfendertig jaar zowel in de binnenstad als in de omliggende stadswijken op foto vast. Hij fotografeerde op cruciale momenten de open plekken en de locaties waar
  gesloopt zou worden, en later vanaf precies hetzelfde punt de nieuwe situatie. Dat resulteerde in 2006 in zijn eerste fotoboek Groningen verandert, gevolgd door een tweede uitgave in 2009.

  Een nieuwe fotoselectie vindt u in dit derde deel van Groningen verandert, waarin ook de inhoud van de twee vorige boeken is opgenomen. Het laat zien dat in Groningen, ook in de crisisperiode na 2008, volop gebouwd is. Een
  prachtige uitgave die de beweging vastlegt in een stad die nooit af is. Een feest van herkenning!

   27,50
 • De Fryske Utopy

  2019-11-13
   15,00

  De Fryske Utopy

  Hoe sjocht Fryslân yn 2030 der út? Hoe moat dit hoekje wrâld idealiter der út sjen?
  Alve minsken mei dúdlike (utopyske) fyzje, sprekke har dêroer út yn dizze bondel. Dy bydragen geane oer allegear thema’s, fan it Frysk erfguod oant Fryslân frij fan gif.

  Wat harren bynt is belutsenens by minsken, by it lânskip, by it wurk. Wat harren ek bynt is langstme. Net romantysk of sentiminteel, mar in realistysk langstme. De bydragen leverje in konkrete wurklist op foar it goede libben yn Fryslân. En wat foar Fryslân jildt, jildt eins ek foar de hiele wrâld.

   15,00