Wetterlân

Lân fan takomst
Eddy Wymenga, Ysbrand Galama

 12,90

Us lân fan wyn, waad en wetter is yn de rin fan ieuwen feroare yn in greidelânskip dêr’t boeren foarút koene en dêr’t it optilde fan blommen en fûgels. Yn omtrint in hiele ieu is dat omslein yn in produksjelânskip dat fier ôfstiet fan de mienskip. Der is gjin paad werom mar wol in wei foarút nei in lânskip dat libbet en dêr’t wat te belibjen is. En dêr’t de
boeren takomst ha en romte is foar wetter en bioferskaat. Doar te feroarjen!

Verschijningsvorm:
Hardcover
Taal:
Fries
Uitgeverij:
Bornmeer, Uitgeverij
Aantal pagina's:
56
Druk:
1
Uitgiftedatum:
28-09-2020
Gewicht:
424 gram
Afmeting:
238x218x17 mm
ISBN:
9789056156718

Gerelateerde boeken