Aantal boeken: 3

 • De keunst as útwei

  Biografy fan Simke Kloosterman (1876-1938)
  Philippus Breuker
   27,90

  De keunst as útwei

  Wat makke dat Simke Kloosterman keas foar in bestean as skriuwster, en dan ek noch yn it Frysk? Wat feroarsake de mankelike toan, dy’t ek yn it wurk fan har heit Jan Ritskes werom te finen is? En hokker rol spile har ferloving en lettere freonskip mei Douwe Kalma? Philippus Breuker besiket yn dizze biografy har langsten en lotgefallen yn libben en wurk te ûntriedseljen.
  Simke hat mei har keunst in útwei út de ellinde fan har jonge jierren fûn, mar sykte en twivel oan de wearde fan dy keunst hawwe har letter it betreklike fan har stribjen fiele litten. Dochs is de Fryske literatuer net sûnder har te tinken. Mannich boek fan har hat noch altyd syn leafhawwers.

  Philippus Breuker (1939) publisearret oer skiednis, taal en literatuer fan Fryslân. Earder ferskynde fan syn hân De Gouden Iuw yn Boazum en Fryslân yn de Gouden Iuw.

   27,90
 • Stabij

  Fryske ferzje
  Douwe Kootstra, Tjibbe Hooghiemstra
   17,90

  Stabij

  Tjibbe Hooghiemstra (byldzjend keunstner) en Douwe Kootstra (skriuwer en ferteller) ha in soad niget oan stabijen. Tjibbe hat al jierren sokke hûnen. Dy ynspirearren him ta in grutte seary tekeningen.

  Los fan Tjibbe syn ferbyldingen skreau Douwe ferhalen dy’t ien oerienkomst ha: in stabij spilet de haadrol. De miks fan byld en tekst makket Stabij ta in bysûnder boek. Gjin hûneboek yn de klassike sin mar in oade oan de minske yn it bist.

   17,90
 • Lokvogels

  Uit Noord - Nederland
  Harry Wijnandts, Siebren Siebenga
   27,50

  Lokvogels

  Lokvogels uit Noord-Nederland
  Siebren Siebenga en Harry Wijnandts

  Lokvogels werden vroeger veelvuldig gebruikt, met name bij de jacht op waterwild. Het gebruik van lokvogels is niet een typisch Nederlands verschijnsel. Overal waar mensen op dieren jagen om aan voedsel te komen wordt een of andere methode gebruikt om dieren te lokken.
  Lokvogels uit Noord-Nederland vertelt de geschiedenis van lokvogels, beschrijft waarvoor deze gebruikt werden en laat de mooiste lokvogels zien aan de hand van fraaie afbeeldingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de jacht- en vangsttechnieken en aan mensen die nu nog steeds zelf lokvogels maken.
  Oude lokvogels worden wereldwijd verzameld. Over lokvogels, of decoys, zijn internationaal vele boeken verschenen. Dit is het eerste boek over Nederlandse lokvogels.

   27,50