Aantal 33–46 van 46 totaal

 • Het blauwe schrift

  De jonge Vlaming Karel Becue struikelt over het puin van de Eerste Wereldoorlog en zijn eigen verleden. Op reis door Duitsland ontmoet hij Anna Blomsfeld, de passie tussen hen laait op. Een psychiatrische patiënt – een gewonde Duitse soldaat gerepatrieerd uit de Westhoek – herkent Karel Becue. Hebben ze een gedeeld verleden? In Brussel kruist Johanna Devreese zijn pad. Hij negeert haar groet, alhoewel zij eerder een stempel van verwondering in zijn geheugen drukte. Anna, Johanna en Karel koesteren een onconventionele liefdesrelatie en worden onvoorwaardelijke ‘compagnons de vie’.
  September 1938. Karel Becue, hoofdredacteur van The Guardian, verblijft met Jen Walker, protegee van de Engelse premier, Chamberlain op Duitse bodem. Hun contacten met gewone burgers kerven krassen op het imago van het regime. Nazipropaganda orkestreert een totale gedachteloosheid bij de bevolking. Becue brengt zichzelf en de vredesmissie in gevaar … Wie is die kleine garnaal die de top van het regime uitdaagt?
  Jet Stroo is hoofd zorg en ondersteuning bij vzw De Vierklaver, een organisatie die volwassenen met een beperking ondersteunt. Het blauwe schrift is zijn debuut.
  Een spannend en confronterend verhaal over de moedige keuzes van gewone mensen, meegezogen in de waanzinnige maalstroom van het fascisme.– Prof. Dr. Karel van Nieuwenhuyse, lerarenopleiding geschiedenis K.U.Leuven.

   27,50
 • Mansholt

  Een biografie
  Johan van Merriënboer
   39,90

  Mansholt

  Sicco Mansholt (1908-1995) staat voor de ontwikkeling van Europa vanaf de beginjaren van de Europese Gemeenschap, voor socialisme, voor naoorlogse internationale politiek, voor rationale landbouw gericht op productieverhoging, maar ook, aan het eind van zijn carrière, voor milieubewustzijn en duurzaamheid.

  Mansholt – Een biografie schetst een persoonlijk beeld van een charismatische, gedreven politicus; zijn jeugd, zijn achtergrond, de herkomst van zijn ideeën en de strijd om die te realiseren.

  Johan van Merriënboer is historicus en jurist. Hij promoveerde in 2006 op zijn biografie van Sicco Mansholt, waarvoor hij gebruik heeft kunnen maken van veel correspondentie met politieke vrienden en ander privé-materiaal. Hij werkt als onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.

   39,90
 • Ferdinand Domela Nieuwenhuis

  Een romantische revolutionair
  Jan Willem Stutje
   39,90

  Ferdinand Domela Nieuwenhuis

  Weinigen spraken in Nederland zo tot de verbeelding als Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Tallozen zagen in hem een Verlosser. Waar Domela sprak, stroomden de zalen vol. Onder zijn charismatische leiding groeide de Sociaal-Democratische Bond uit tot een landelijke partij. Maar ook zat hij in de gevangenis wegens majesteitsschennis en stond hij in de top tien van meest gezochte anarchisten.
  Deze biografie presenteert Domela Nieuwenhuis als een internationale coryfee zonder wie het socialisme en anarchisme een minder utopisch aanzien had gekregen. Stutje beschrijft ook de tragiek in Domela’s privéleven: hij verloor drie echtgenotes en vijf kinderen.
  Jan Willem Stutje is historicus. Hij is verbonden aan de Universiteit Gent en het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Met deze veelgeprezen biografie haalde Stutje de shortlist van de Libris Geschiedenis Prijs.

   39,90
 • Underweis

  Ferhalen fan en oer it plattelân
  Bonne Speerstra
   17,50

  Underweis

  Underweis komme jo de moaiste ferhalen tsjin, wit Bonne Speerstra nei in libben as feekeapman en fertsjintwurdiger. Yn dit boek beskriuwt er de meast bysûndere ferhalen, humoristyske foarfallen en oangripende moetings.
  Tagelyk fertelt er de famyljeskiednis fan de Speerstra’s en dêrmei ek de ûntjouwing fan it boerelibben yn Fryslân.
  Yn Underweis jout Speerstra mei in myld each en gefoel foar humor stal oan de ferhalen fan en oer it plattelân.

   17,50
 • Beafeart

  Rink van der Velde
   16,90

  Beafeart

  In Fryske sjoernalist ûndernimt in beafeart nei Saint-Martin. Yn de oarlochsjierren hat er, as finzene fan de Dútskers, yn it konsintraasjekamp fan Troyes sitten. Mei help fan de Maquis, de Frânske ûndergrûnske, koe er flechtsje. Heal as ûnderdûker, heal as partisaan hat er de lêste moannen foar de befrijing tahâlden op it lytse boerespultsje Ferme la Vacherie op it Frânske plattelân.

  Dêr hat er kunde krigen oan Krysta, de jongfaam dêr’t er mear fan hâlden hat as fan de Fryske frou dêr’t er letter mei troud is. Mar it is net allinne om Krysta – yntusken ek al lang troud – nochris wer te moetsjen dat er krapoan tweintich jier letter syn beafeart oangiet. It is foaral ek om ferantwurding ôf te lizzen oer neambere en ûnneambere skuld dêr’t er sûnt dy tiid altyd mei ompakt hat.

  Beafeart nei Saint-Martin is in werútjefte fan de tredde Fryske roman fan Rink van der Velde (1932-2001).

   16,90
 • Hierbak

  Sietse de Vries
   17,50

  Hierbak

  Sjerp Bak docht foar in regionale krante al tweintich jier ferslach fan de Ljouwerter gemeentepolityk. Gjin sjoernalistyk swiergewicht miskien, wol in betrouber ferslachjouwer. Privee liedt fyftiger Bak it wat grizige bestean fan in frijfeint op jierren. Nei’t syn libben yn ‘Bak’ op de kop set waard troch twa ûngelokkige stjergefallen, komt er yn ‘Hierbak’ foar in ûnmooglike kar te stean: sels dea of in pear lytse kriminelen út ‘e wei romje. Dêr’t Sjerp wekker leit fan it hiermoardnerskip, dreamt deputearre Kerst Sorgdrager fan de ferdûbeling fan de dyk Ljouwert-Boalsert. It is lykwols de fraach oft de baten tsjin de lêsten opweage, en dat net allinne foar de mienskip.

  Mei ‘Hierbak’ bewiist Sietse de Vries opnij dat er net allinne in spannend boek skriuwe kin, mar ek in skerp each hat foar de tragykomyske kant fan it libben fan gewoane minsken dy’t har bêst dogge om der wat fan te meitsjen.

  [Quote]
  ‘Bak is in moaie miks fan in psychologyske misdiedroman, wêrby’t de motiven socht wurde moatte yn it persoanlike flak, en in sosjale misdiedroman, dy’t mear preökkupearre is mei maatskiplike korrupsje en organisearre misdied.’ (Sjoerd Bottema yn de Moanne oer Bak)

   17,50
 • Harm van der Meer fertelt

  Mei foto’s fan Henny van den Berg
  Harm van der Meer
   17,50

  Harm van der Meer fertelt

  It libben fan dirigint, muzykmaster en minskeman Harm van der Meer (Bantegea, 1940) spile him ôf tusken de skoallen, koaren en orkesten, tusken jonge en âlde minsken, yn doarp en stêd, en yn it iepen fjild. De minsken en de muzyk joegen him genôch stof om in tal ûnferjitlike ferhalen en anekdoates op te skriuwen, dy’t yn dizze bondel sammele binne.
  Yn de wurden fan Hylke Speerstra: ‘Optredens mei Harm van der Meer as ynspirator op de bok hiene faak bysûndere mominten. Der kamen mominten dat de wurdearring it applaus foarby gie. Dan foel der yn in grutte katedraal allinne mar in stilte, kearde Harm him nei de tahearders, seach harren yn de wiete eagen en sei er: “Jim hawwe it begrepen.” Syn rispinge kin ryk neamd wurde. Gelokkich hat er dêr, yn beskiedenheid mar mei gefoel foar anekdotyk, in kostber dokumint oer skreaun. Dêryn blykt er ek noch in master-ferteller te wêzen.’
  De sfearfolle swart-wytfoto’s fan Henny van den Berg meitsje it ferhaal kompleet: in portret fan in markante man mei in kleurryk libben.

   17,50
 • Sprookjes uit de Friese Wouden

  Dam Jaarsma van Oostermeer/Eastermar (1914-1991) was een hartstochtelijk verzamelaar van volksverhalen. Hij noteerde in veertig jaar meer dan zestienduizend verhalen die mensen uit de wijde omtrek van zijn woonplaats aan hem vertelden. Dit boek biedt een brede en representatieve selectie uit de door hem verzamelde verhalen: diersprookjes, wondersprookjes, legende- en novellesprookjes, dommeduivelverhaaltjes en grappige verhaaltjes.

  Sprookjes uit de Friese Wouden is een vertaling van het boek Mearkes út ‘e Wâlden, dat in 2014 verscheen in het kader van ‘100 jaar Dam Jaarsma’. Het boek is bedoeld voor jong en oud. Het is geen wetenschappelijk uitgave (al wordt de tekst aan het eind wel verantwoord voor specialisten en geïnteresseerden) maar een prachtig lees- en voorleesboek, dat bovendien een postume hommage is aan Dam Jaarsma.

   22,90
 • De Nova Scotia staazje

  Ferdinand de Jong
   15,00

  De Nova Scotia staazje

  ‘Ik hie noch nea sa fier fuort west. Op reis nei Kanada foar trije moannen staazje op in buorkerij yn Nova Scotia. Oaren út myn klasse bleaunen yn Nederlân, of kamen de provinsjegrins net iens oer. Mar ik woe oer de grutte plasse.’
  Dit ferhaal beskriuwt de ûnderfiningen fan in jonge dy’t op in Kanadeeske boerepleats telâne komt dêr’t de sfear him benearet. Yn in waarme Kanadeeske simmer besiket er him yn in fijannige sfear steande te hâlden en siket er in útwei. Noch hieltyd dreamt Freark Fritsma oer de doar fan in sel yn in finzenis dy’t mei in klap efter him ticht batste.

  Dit is de fiifde roman fan Ferdinand de Jong.

   15,00
 • De nazi’s te slim af zijn

  Sophie Louisa Kwaak en het kapitaal van de Frankfurter Schule
  Bertus Mulder
   25,00

  De nazi’s te slim af zijn

  De Zeeuwse landarbeidersdochter Sophie Louisa Kwaak (1901-1990), in het dagelijks leven Fietje genoemd, was iemand die zichzelf gemakkelijk wegcijferde. Ze brak haar studie aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzeressen in Apeldoorn af om voor haar moeder te zorgen. In 1933 werd ze directiesecretaris bij de Rotterdamsche Belegging- en Beheer Maatschappij ‘Robema’, een maatschappij die het in Duitsland aanwezige kapitaal van de joodse familie Weil uit handen van de nazi’s moest redden. De familie Weil was de financier van het Institut für Sozialforschung, later bekend als de Frankfurter Schule. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Fietje de feitelijke beheerder van Robema. Ze doorstond op moedige en listige wijze de confrontatie met de Duitse bezetter. Tot 1964 bleef ze betrokken bij Robema, dat sinds 1948 in liquidatie verkeerde.

  Dit boek is een biografie van Fietje Kwaak en tegelijkertijd een bijdrage aan de geschiedenis van de Frankfurter Schule.

  Bertus Mulder (Heerenveen,1949) studeerde arbeidssociologie, was docent sociale geschiedenis en promoveerde in 1991 aan de Rijksuniversiteit Groningen bij Lolle Nauta op het proefschrift Andries Sternheim, een Nederlandse vakbondsman in de Frankfurter Schule.

   25,00
 • It wrede paradys It ferfolch

  Utwreide werprintinge fan de bestseller It wrede paradys: 150 siden nij wurk: 34 tajeften by de âlde ferhalen, in hânfol nije libbensskiednissen, 32 fotosiden mei bylden fan de fertellers, en skôgingen fan prof. Henry Baron, prof. Douwe Draaisma en dr. Jan Dirk Wassenaar

   27,50
 • Op redens oer

  Hylke Speerstra
   10,00
 • Harry Potter en de stien fan e wizen

  As der in brief brocht wurdt foar de ûngelokkige Harry Potter, komt er achter in tsien jier âld geheim. Syn âlden wienen tsjoenders en waarden fermoarde troch de flok fan in Tsjustere Hear. Harry wie doe noch in poppe, mar hat it op ien of oare manier oerlibbe. Hy ferlit de freeslike Migels dy’t him grutbrocht hawwe, en giet nei Swiniastate, in tsjoendersskoalle mei spoeken en betsjoenings. Harry rekket fersyld yn in tsjuster aventoer as er in trijekoppige hûn fynt, dy’t de tredde ferdjipping fan ‘e skoalle bewekket. Dan heart er fan in ferburgen Stien, mei ferbjusterjende krêften, dy’t tige kostber of tige gefaarlik is.

   16,90
 • Neaken en bleat foar de dokter

  Ferhalen út 'e sprekkeamer
  Hylke Speerstra
   10,00