Aantal 25–36 van 164 totaal

 • It smelle ûngelok

  Harke Bremer, Jarich Hoekstra
   12,50

  It smelle ûngelok

  Smelle ûngelokken, se komme jin alle dagen oer. Gjin stof foar grutte literatuer, soe men sizze. Te sleau en te pynlik om oer te praten. In taboe dêr’t dizze bondel lang om let mei ôfweeft. Bremer en Hoekstra ha de klassike balladefoarm foar kar nommen om de universelens fan dit tema en syn yngreven belang foar it minskene bestean klear yn ’t ljocht te setten. Sa nimme se de lêzer mei fan foar de widze oant oer it grêf.

  Harke Bremer (1955) en Jarich Hoekstra (1956) skriuwe sûnt har studintejierren tegearre. Fan harren ferskynde earder it satiryske heldedicht Leffert.

   12,50
 • Shared space

  Een innovatief verkeersconcept zonder regels
  Karin Broer, Pieter de Haan, Sjoerd Nota
   22,50
 • Wierdenlandschap

  Ben Westerink
   29,90
 • Loven en bieden

  Plattelandsverhalen
  Bonne Speerstra
   22,90
 • Nachtskriuwer

  Jannie Regnerus
   15,00
 • Jeen van den Berg

  Mark Hilberts
   29,90
 • Friese Dijken

  Els van der Laan-Meijer, Jelmer Bokma, Meindert Schroor, Willemieke Ottens
   34,90

  Friese Dijken

  Het omvangrijke Friese dijksysteem, van zeedijk tot polderdijk, van zomer- en winterdijk, van dromer, waker tot slaper, is uniek in Nederland en vormt de ruggengraat van het Friese cultuurlandschap. De dijken hebben een belangrijke functie bij de bescherming tegen het water, zijn belangrijke lintvormige elementen in het landschap en vormen een samenhangende erfgoedstructuur met de terpen en middeleeuwse kerken en het watererfgoed van gemalen, molens en sluizen.

  Op heldere wijze wordt de dijkenbouw en de complexe gelaagdheid van de vele honderden verschillende Friese dijken uiteengezet. In deze beschrijving wordt het accent gelegd tussen bredere geografische patronen en processen én het verbeeldende detail van de plek. Vernieuwend is de bewerking van het verhaal van de dijksystemen, zoals deze destijds door Rienks en Walther in kaart zijn gebracht. Hierin is op een fraaie wijze het Actueel Hoogtebestand Nederland als derde dimensie aan de handschetsen van Rienks en Walter toegevoegd. Tevens wordt een compleet overzicht gegeven van de verschillende Friese landschappen met de karakteristieke dijken, dijktypen en het watererfgoed en laten overtuigend zien dat de Friese dijken een archeologische archief van onschatbare internationale waarde zijn. Deze beschrijvingen zijn de basis voor het denken over de rol van de dijken in de toekomst. De betekenis van de dijken in het verleden, heden en de toekomst als gevolg van ingrijpende effecten van bijvoorbeeld verzilting en verzoeting, klimaatveranderingen en de zeespiegelrijzing is nu actueel.

   34,90
 • Wit goud, groene woestijn

  Zuivelproductie en het Friese landschap na 1945
  Ronald Plantinga
   24,90
 • Útsicht

  Aggie van der Meer
   23,50

  Útsicht

  Útsicht, in gedichte- en ferhalebondel ynklusyf CD en foto’s. In bondel yn wurd, muzyk en byld, oer it Fryske lân, de
  minsken, de taal en kultuer, oer alledeiske en net-alledeiske saken.
  Yn Útsicht binne de teksten en gedichten fan Aggie van der Meer liedend. In soad fan dizze teksten, lykas ‘Wachtsje’,
  ‘It lân fan no’ en ‘Ôfskie’ binne troch Hoite Pruiksma ta komposysje makke, yn ferskillende muzikale settings, en
  op CD set. Taheakke binne foto’s fan Foppe Schut; bylden fan wiidsheid en romte fan it Fryske lân.

  Útsicht, een gedichten- en verhalenbundel inclusief cd en foto’s. Een bundel in woord, muziek en beeld, over het Friese
  land, de mensen, de taal en cultuur, over alledaagse en niet-alledaagse zaken.
  In Útsicht zijn de teksten en gedichten van Aggie van der Meer leidend. Veel van deze teksten, zoals ‘Wachtsje’, ‘It lan
  fan no’ en ‘Ôfskie’ zijn door Hoite Pruiksma tot compositie gemaakt, in verschillende muzikale zettingen, en op cd
  gezet. Toegevoegd zijn foto’s van Foppe Schut; beelden van weidsheid en ruimte van het Friese land.

  Útsicht, a collection of stories and poems accompanied by a CD and photographs. A collection of words, music and
  images about the Frisian country, people, language and culture, about everyday and unusual things.
  The core of Útsicht are the stories and poems of Aggie van der Meer. Many of these texts, including ‘Wachtsje’, ‘It lân fan no’ and ‘Ôfskie’ have been set to music, arranged by Hoite Pruiksma, using a diverse mix of instruments and put on the CD. Photographs made by Foppe Schut complete the package with images of the width and breadth of the Frisian
  countryside.

   23,50
 • Fryslân yn de Gouden Iuw

  Opfettingen, ideeën, ferbylding
  Philippus Breuker
   49,90

  Fryslân yn de Gouden Iuw

  Hoe seach Fryslân der yn de Gouden Iuw út? Wat hat tusken 1585 en 1685 it ûnderskiedende west fan Fryslân binnen de Republyk? Fryslân ûnderskiede him fan de oare gewesten troch in eigen steedhâlder, in bloeiende akademy en troch in taal.
  Lju út de boargerij koenen foar it earst in foarnaam plak fine yn de maatskippij en waarden sa diel fan de regintemacht. In nije, ûnôfhinklike steatsfoarm koe opboud wurde. Mar om 1620-1630 hinne waard yn reginterûnten eigenbelang boppe publyk belang steld en de ekonomyske efterútgong fan 1650 ôf makke dat doe in iuwen duorjende statyske stannemaatskippij ûntstie.
  De Gouden Iuw wie foar Fryslân in bloeiperioade dy’t noait mear neifolging krige.

  Philippus Breuker (1939) hat meiwurker fan de Fryske Akademy west en heechlearaar oan de universiteiten fan Leiden en Amsterdam. Hy publisearret oer skiednis, letterkunde en lânskip fan Fryslân.

   49,90
 • Verzameldrift

  Biografie van Nanne Ottema (1874 - 1955)
  Antoon Ott
   39,90

  Verzameldrift

  Nanne Ottema was als bestuurder, conservator, notaris, publicist en spreker actief in het Friese culturele leven. Hij stelde een wereldberoemde keramiekcollectie samen die in 1917 resulteerde in het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Het vermogen dat hij vergaarde, leidde tot de Ottema-Kingma Stichting, de grootste mecenas voor de kunst- en cultuurhistorie in Friesland. Zijn roem is zo langzamerhand verzonken in zijn onmetelijke verzamelingen, maar in zijn tijd was hij een vermaard, berucht en dominant persoon. In deze biografie wordt duidelijk hoe briljant Ottema was en hoe tegelijkertijd zijn leven intens dramatisch verliep. Nooit eerder werd beschreven wat de verborgen drijfveren waren van deze in zijn tijd alom bekende figuur.

  Antoon Ott (1972), kunsthistoricus en jurist, is werkzaam als adviseur op het gebied van kunst, cultuur en recht.

   39,90
 • De melkveerevolutie

  Transitie naar een duurzame landbouw op Schiermonnikoog
  Jan Willem Erisman, Koen van Wijk
   22,50

  De melkveerevolutie

  Terwijl de stikstofcrisis Nederland in de greep houdt en de melkveehouderij onder het vergrootglas ligt, zetten de boeren van Schiermonnikoog een rigoureuze stap. Ze geven een derde van hun melkkoeien op om de stikstofdepositie op de omringende natuur te beperken. De veehouders van Schiermonnikoog omarmen een natuurinclusieve bedrijfsvoering die de biodiversiteit moet verbeteren en zorgt voor een veerkrachtig ecologisch voedselsysteem. Om de krimp in productie te compenseren, produceren de boeren nu hun het eigen kaasmerk ‘Van Schier’, waarmee zij de eilander melk een lokaal gezicht geven.
  De melkveerevolutie is een leerzaam en verhelderend voorbeeld voor de transitie naar een duurzame landbouw, voor alle boeren, ondernemers in de agrobusiness, landschapsspecialisten, bestuurders, beleidsontwikkelaars in heel Nederland.

  Jan Willem Erisman is hoogleraar milieu- en duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en was directeur van het Louis Bolk Instituut. Koen van Wijk is freelance journalist, gespecialiseerd in de land- en tuinbouwsector.

   22,50