Aantal 133–144 van 152 totaal

 • Nijntje yn it museum

  “Nijntje en har heit en mem gien nei it museum. Heit pluis fynt nijn te lyts, nijn is noch mar in pjut.
  ‘Te lyts, rôp mem, hoe komst der by’. Nijn sei, ‘ik bin al grut’ en dus giet nijn mei nei it museum. Dat fynt nijn hartstikke moai. Nijntje sjocht skilderijen, in mobile en sels in stienen byld. ‘en letter oer in jier as wat as ik wat grutter bin dan tink ik dat ik keunstner wurd'”

   7,95
 • Blommen

  Wolfgang Hensel
   12,90

  Blommen

  Oersetting en bewurking Sake P. Roodbergen

  Yn dizze natoergids fine jo alles wat jo nedich hawwe om wylde planten te plak te bringen:
  * In seleksje fan mear as twahûndert fan de bekendste en meast opfallende wylde planten yn ús lân, mei in ekstra aksint op Fryslân
  * In ynformatyf oersjoch fan skaaimerken dy’t nedich binne foar korrekte determinaasje yn ien eachopslach
  * Ynteressante ynformaasje oer de ekology fan de soart yn de begeliedende tekst
  * Moaie foto’s as help by de determinaasje
  * In tekening of detailfoto foar ferdúdliking

  Ekstra:
  In Yndeks mei alle Hollânske en wittenskiplike nammen, en de Fryske nammen lykas dy troch de Fryske Akademy fêststeld binne yn septimber fan it jier 2009

   12,90
 • Mearkes fan Grimm

  Anne Tjerk Popkema
   29,50

  Mearkes fan Grimm

  In klassiker dy’t jong en âld al twa ieuwen lang oansprekt is no einliks ek yn it Frysk foarhannen. De mearkes fan de buorren Grimm hearre ta de moaiste en bekendste ferhalen fan de wrâld. Foar it earst is der sa’n grutte samling fan har mearkes oerset yn it Frysk: fyftich ferhalen. No kinne bern en folwoeksenen mar (foar)lêze fan Sniewytsje, Readkapke of Toarnroaske. Dêrby falt der foar jong en âld gâns te ûntdekken yn de prachtige, artistike yllustraasjes dy’t nij makke binne foar dit Fryske mearkeboek.
  De oersettings binne fan Anne Tjerk Popkema, dy’t yn 2012 de Obe Postmapriis foar Fryske oersettings wûn. De yllustraasjes by de ferhalen binne fan Peter Boersma & Hilda Groenesteyn.

   29,50
 • Frieslands verleden

  De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen
  Douwe Kooistra, Erik Betten, Pieter Anko de Vries
   22,50

  Frieslands verleden

  Frieslands Verleden is een bundel van vijftig verhalen, waarin gerenommeerde historici de Friezen en hun geschiedenis beschrijven. Niet alleen geven zij een overzicht van de Friese geschiedenis, ook passeren plekken van herinnering, het landschap, markante figuren en andere wetenswaardigheden de revue.

  Uit de verhalen rijst het beeld op van een gebied dat door de geschiedenis heen altijd de blijk naar buiten heeft gericht en dat duidelijk door de buitenwereld werd en wordt beïnvloed.

  Dit boek geeft een volledig beeld van de geschiedenis van Friesland en is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in dit stukje wereld of zich daarmee verbonden voelt.

  Frieslands Verleden is ontstaan uit een samenwerking tussen Friesch Dagblad, Fryske Akademy, Tresoar en het Fries Museum.

   22,50
 • Evening

  Equinox
  Tsjëbbe Hettinga
   19,50

  Evening

  Gedichten van Tsjêbbe Hettinga in het Nederlands vertaald door Benno Barnard. Ook de oorspronkelijk Friese gedichten zijn in de bundel opgenomen.

   19,50
 • De taal van recht en vrijheid

  Studies over middeleeuws Friesland
  Oebele Vries
   25,00

  De taal van recht en vrijheid

  In de middeleeuwen besloeg Friesland een veel groter gebied dan tegenwoordig.Langs een groot deel van de
  huidige Nederlandse en Duitse Noordzeekust werd Fries gesproken en geschreven. Middeleeuws Friesland
  was echter geen bestuurlijke eenheid, maar eerder een verzameling losse ‘republiekjes’, onderling verbonden door het idee van een Friese ‘vrijheid’. Daarmee vormde dit gebied een uniek geval in middeleeuws West-Europa.

  De historicus en oudfrisist Oebele Vries is een van de belangrijkste autoriteiten op het gebied van de Friese
  middeleeuwen. Voor dit boek zijn, ter gelegenheid van Vries’ 65ste verjaardag,achttien van zijn artikelen geselecteerd die van blijvende invloed op de Friese historiografie zijn. Deze stukken zijn ingedeeld aan de hand van
  wat als hoofdthema’s binnen Vries’ oeuvre gelden: politieke geschiedenis, vetewezen, en recht en de Oudfriese rechtsterminologie van middeleeuws Friesland. Het boek opent met een uitgebreid interview met de auteur.

  Fries – Nederlands – Duits

   25,00
 • It wrede paradys It ferfolch

  Utwreide werprintinge fan de bestseller It wrede paradys: 150 siden nij wurk: 34 tajeften by de âlde ferhalen, in hânfol nije libbensskiednissen, 32 fotosiden mei bylden fan de fertellers, en skôgingen fan prof. Henry Baron, prof. Douwe Draaisma en dr. Jan Dirk Wassenaar

   27,50
 • Joods leven in Friesland

  Siem van der Woude
   19,90

  Joods leven in Friesland

  Friesland kent al sinds de zeventiende eeuw een joodse gemeenschap. Net als overal hebben de joden in Friesland een eigen identiteit behouden. Desalniettemin ondergingen ook zij de invloed van hun omgeving. Buitenlandse joden die hier op bezoek kwamen verbaasden zich bijvoorbeeld over de Friese klederdracht (met oorijzer) die ook door joodse vrouwen werd gedragen.
  In de Tweede Wereldoorlog wist slechts een minderheid van de joden aan de deportaties te ontkomen. In 1941 bestond de joodse bevolking van Friesland uit ruim 800 personen. Van hen hebben ruim 200 de oorlog overleefd.
  In Joods leven in Friesland schetsen de auteurs een beeld van deze grotendeels verdwenen cultuur. Ze doen dat niet alleen aan de hand van een historisch overzicht, maar ook van een aantal portretten van bekende Friese joden en joodse bedrijven.
  Verrassend nieuw materiaal is gevonden in de verhalen van joodse onderduikers in Friesland, afkomstig uit de interviews die tussen 1995 en 1998 zijn vastgelegd door het USC Shoah Foundation Institute, geïnitieerd door Steven Spielberg.
  Verder bevat het boek beschrijvingen van Friese topstukken in joodse musea en archieven en biedt het een informatief en handzaam overzicht van wat er nu nog te vinden is van het joods erfgoed in Friesland.

   19,90
 • De kâlde krústocht

  Hylke Speerstra
   15,00
 • Friese kerken

  Een inleiding
  R. Steensma, S. van Lier
   15,00

  Friese kerken

  Friesland is rijk aan middeleeuwse kerken. Gelegen op een terp, bepalen ze het landschap. Het bekendst zijn de romaanse dorpskerken met hun zadeldaktorens, maar ook de (romano-)gotiek en stijlen uit latere tijden hebben hun sporen achtergelaten. Veel van deze kerken bevatten ook nog een boeiend interieur, met typerende elementen als rouwborden en fraai versierde preekstoelen en herenbanken.
  Dit boek van twee deskundigen op het gebied van de kerkbouw, besteedt aandacht aan al deze aspecten. In aanvulling op de tekst wordt het verhaal van de kerken geïllustreerd aan de hand van ca. 140 zeer fraaie foto’s in kleur, elk met een uitvoerig bijschrift.

   15,00
 • Buorkje yn Fryslân

  In skets fan it boerelibben yn'e tweintichste ieu
  F. Kielstra, H. Kielstra
   19,90

  Buorkje yn Fryslân

  Dat de wrâld hieltyd feroaret is gjin nijs. Hoe hurd dy feroarings gean, wurdt dúdlik, as men de muoite nimt om achterom te sjen. Ek yn ‘e lânbou hat in revolúsje plakfûn. It “rêstige” boerelibben mei syn fêste gewoanten en tradysjes is nei de Twadde Wrâldoarloch omraak feroare.
  Dit boek oer de lânbou yn de tweintichste ieu is gjin wittenskiplik wurk, mar it ferhaal fan immen dy ‘t in grut part fan dy ieu buorke hat en bestjoersfunksjes hie yn ferskate boere-organisaasjes.

   19,90