Aantal 481–496 van 522 totaal

 • nijntje in ‘n derentuin in Twente

  In de dierentuin ziet Nijntje een ‘heel vrömd peerd. Nijn reup, dat is ampat, dat mot wa wis nen zebra wean, met striepen van kop tot gat’. De Twentse vertaling is door Harry Nijhuis, streektaalconsulent van TwentseWelle.

   7,95
 • pake en beppe pluus in et Stellingwarfs

  In pake en beppe pluus gaat Nijntje op ‘bezuuk’ bij opa en oma pluus. Opa heeft ‘veur nijn een autoped’ en Nijn breit ‘een mooie doek veur as et winter wodt’. Bij de thee eten ze ‘botterkoekies’. De Stellingwerfse vertaling is door Johan Veenstra. Veenstra schrijft romans, verhalen en gedichten in het Stellingwerfs. Ook is Veenstra columnist voor de Leeuwarder Courant.

   7,95
 • nijntje an zei innut Haags

  Dick Bruna
  2014-08-25
   7,95

  nijntje an zei innut Haags

  In Nijntje an zei innut Haags gaat Nijntje ‘naah de dùinûh ennut stgand’ en natuurlijk neemt Nijn dan een ’emmâh’ mee. Na een fijne dag aan zee zegt vader ‘we gâh weâh trug naah hùis’. De Haagse vertaling is door Marnix Rueb. Rueb is de bedenker van stripfiguur Haagse Harry.

   7,95
 • nijntje bie zee in t Grunnegers

  In Nijntje bie zee gaat Nijntje met ‘pabbe pluus noar de dunen en t strand en noar de zee’. Pa Pluus zegt: ‘hier bennen dien emmer en dien schep, moak mor n hail groot fort dan zel ík kieken of dat wel hail staark en steveg wordt’, want Nijntje en haar vader spreken Gronings. Nijntje bie zee en Opa en oma Pluus zijn vertaald uit het Nederlands door Jan Sleumer. Jan Sleumer is docent Gronings en gaf diverse cursussen Gronings voor zowel beginners als gevorderden. Daarnaast maakt hij deel uit van het Duo Mokumer Molleboon (muziek uit Groningen door de eeuwen heen).

   7,95
 • Sweltsjes fan Gaast

  Theunis Piersma
  2014-04-09
   15,00

  Sweltsjes fan Gaast

  Theunis Piersma is heechlearaar Trekfûgelekology yn Grins en is in ynternasjonale autoriteit op dat gebied. Op syn fakgebied hat Piersma in ôfgryslik soad skreaun. Yn syn frije tiid docht er yn syn wenplak Gaast ûndersyk nei sweltsjes. Syn buorfrou frege him ‘Wêr bliuwe ús sweltsjes winterdeis, Theunis’. Dy fraach wie oanlieding foar in syktocht nei sweltsjes, nei hoe’t se libje en wêr’t se bliuwe.. Piersma ferstiet de keunst om syn wittenskiplik ynsjoch oer de bringen oan in breed publyk sûnder de kwaliteit te koart te dwaan. Dit is syn earste boek yn syn memmetaal. In oade oan sweltsjes en oan Fryslân.

   15,00
 • opa en oma pluus in ‘t Achterhooks

  Nijntje gaat op visite bij opa en oma Pluus en ‘die heeln heel völle van nijn en opa pluus hebbe veur nijn een step emaakt’. Bij de thee eten ze ‘botterkeukskes’, want Nijntje, opa en oma Pluus spreken Achterhooks.

   7,95
 • Nijntje yn it museum

  Dick Bruna
  2014-01-30
   7,95

  Nijntje yn it museum

  “Nijntje en har heit en mem gien nei it museum. Heit pluis fynt nijn te lyts, nijn is noch mar in pjut.
  ‘Te lyts, rôp mem, hoe komst der by’. Nijn sei, ‘ik bin al grut’ en dus giet nijn mei nei it museum. Dat fynt nijn hartstikke moai. Nijntje sjocht skilderijen, in mobile en sels in stienen byld. ‘en letter oer in jier as wat as ik wat grutter bin dan tink ik dat ik keunstner wurd'”

   7,95
 • bompa en bomma pluis in ‘t Mestreechs

  In Bompa en Bomma Pluis gaat Nijntje op visite bij opa en oma Pluis. ‘Bompa heet veur Nijn ‘ne step gemaak’ en ‘Nijn strik ‘ne werme dook veur bomma Pluis’. Bij de thee eten ze ‘boterkeukskes’.

   7,95
 • nijntje in de dierentuin op z’n Brabants

  Nijntje in de dierentuin, dat in 1955 voor het eerst werd uitgegeven en nu, bijna zestig jaar later, in een Brabantse vertaling

   7,95
 • nijntje an zeê in ‘t Zeêuws

  Nijntje gaat met ‘vaoder Pluus naè de dunen en het strand en om de zeê te zien’. ‘Nijn maèkt een eêl groat fort ‘ en ‘goeng ze mie d’r eêmer schelpen zoeke’, want Nijntje spreekt Zeeuws dialect

   7,95
 • Blommen

  Wolfgang Hensel
  2013-04-25
   12,90

  Blommen

  Oersetting en bewurking Sake P. Roodbergen

  Yn dizze natoergids fine jo alles wat jo nedich hawwe om wylde planten te plak te bringen:
  * In seleksje fan mear as twahûndert fan de bekendste en meast opfallende wylde planten yn ús lân, mei in ekstra aksint op Fryslân
  * In ynformatyf oersjoch fan skaaimerken dy’t nedich binne foar korrekte determinaasje yn ien eachopslach
  * Ynteressante ynformaasje oer de ekology fan de soart yn de begeliedende tekst
  * Moaie foto’s as help by de determinaasje
  * In tekening of detailfoto foar ferdúdliking

  Ekstra:
  In Yndeks mei alle Hollânske en wittenskiplike nammen, en de Fryske nammen lykas dy troch de Fryske Akademy fêststeld binne yn septimber fan it jier 2009

   12,90
 • opa en oma pluus in ‘t Zeêuws

  In Opa en Oma Pluus gaat Nijntje op visite bij opa en oma Pluus. ‘Opa heeft voe Nijn een step emaèkt’ en ‘Nijn breid’n een werme dasse voe Oma Pluus’. Bij de thee eten ze ‘beuterkoekjes’.

   7,95
 • opa en oma pluis op z’n Brabants

  Nijntje gaat graag op bezoek bij opa en oma pluis. Haar opa en oma vinden het ook erg fijn als nijntje komt. Opa heeft speciaal een step voor haar gemaakt en ze mag twee koekjes bij de thee. BRABANTS

   7,95
 • Mearkes fan Grimm

  Anne Tjerk Popkema
  2012-12-05
   29,50

  Mearkes fan Grimm

  In klassiker dy’t jong en âld al twa ieuwen lang oansprekt is no einliks ek yn it Frysk foarhannen. De mearkes fan de buorren Grimm hearre ta de moaiste en bekendste ferhalen fan de wrâld. Foar it earst is der sa’n grutte samling fan har mearkes oerset yn it Frysk: fyftich ferhalen. No kinne bern en folwoeksenen mar (foar)lêze fan Sniewytsje, Readkapke of Toarnroaske. Dêrby falt der foar jong en âld gâns te ûntdekken yn de prachtige, artistike yllustraasjes dy’t nij makke binne foar dit Fryske mearkeboek.
  De oersettings binne fan Anne Tjerk Popkema, dy’t yn 2012 de Obe Postmapriis foar Fryske oersettings wûn. De yllustraasjes by de ferhalen binne fan Peter Boersma & Hilda Groenesteyn.

   29,50
 • Lokvogels

  Uit Noord - Nederland
  Harry Wijnandts, Siebren Siebenga
  2012-11-30
   27,50

  Lokvogels

  Lokvogels uit Noord-Nederland
  Siebren Siebenga en Harry Wijnandts

  Lokvogels werden vroeger veelvuldig gebruikt, met name bij de jacht op waterwild. Het gebruik van lokvogels is niet een typisch Nederlands verschijnsel. Overal waar mensen op dieren jagen om aan voedsel te komen wordt een of andere methode gebruikt om dieren te lokken.
  Lokvogels uit Noord-Nederland vertelt de geschiedenis van lokvogels, beschrijft waarvoor deze gebruikt werden en laat de mooiste lokvogels zien aan de hand van fraaie afbeeldingen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de jacht- en vangsttechnieken en aan mensen die nu nog steeds zelf lokvogels maken.
  Oude lokvogels worden wereldwijd verzameld. Over lokvogels, of decoys, zijn internationaal vele boeken verschenen. Dit is het eerste boek over Nederlandse lokvogels.

   27,50
 • Frieslands verleden

  De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen
  Douwe Kooistra, Erik Betten, Pieter Anko de Vries
  2012-09-05
   22,50

  Frieslands verleden

  Frieslands Verleden is een bundel van vijftig verhalen, waarin gerenommeerde historici de Friezen en hun geschiedenis beschrijven. Niet alleen geven zij een overzicht van de Friese geschiedenis, ook passeren plekken van herinnering, het landschap, markante figuren en andere wetenswaardigheden de revue.

  Uit de verhalen rijst het beeld op van een gebied dat door de geschiedenis heen altijd de blijk naar buiten heeft gericht en dat duidelijk door de buitenwereld werd en wordt beïnvloed.

  Dit boek geeft een volledig beeld van de geschiedenis van Friesland en is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in dit stukje wereld of zich daarmee verbonden voelt.

  Frieslands Verleden is ontstaan uit een samenwerking tussen Friesch Dagblad, Fryske Akademy, Tresoar en het Fries Museum.

   22,50